معنی و ترجمه کلمه to pour cold water on به فارسی to pour cold water on یعنی چه

to pour cold water on


دلسرد کردن ،سرد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها