معنی و ترجمه کلمه to prick the bubble به فارسی to prick the bubble یعنی چه

to prick the bubble


باد کسى را خوابانيدن ،مشت کسيرا باز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها