معنی و ترجمه کلمه to put the kibsosh on any one به فارسی to put the kibsosh on any one یعنی چه

to put the kibsosh on any one


کسيرابورياخاموش کردن ،کسيراشکست دادن وازدستش فارغ شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها