طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه to run a به فارسی to run a یعنی چه

to run a


گيرکردن ،خوردن ،تصادم کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها