معنی و ترجمه کلمه to set a dog on a person به فارسی to set a dog on a person یعنی چه

to set a dog on a person


سگى رادنبال کسى کيش کيش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها