طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ubi jus, ibi remedium به فارسی ubi jus, ibi remedium یعنی چه

ubi jus, ibi remedium


قانون ـ فقه : هر جا حقى هست ضمانت اجرا هم هست هر جا حقى است حق استيفاء ان هم وجود دارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها