معنی و ترجمه کلمه under the ouspices of به فارسی under the ouspices of یعنی چه

under the ouspices of


درسايه ،درتحت توجهات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها