معنی و ترجمه کلمه underconsumption theory of به فارسی underconsumption theory of یعنی چه

underconsumption theory of


business cycle
بازرگانى : نظريه دور تجارى بر مبناى مصرف ناکافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها