معنی و ترجمه کلمه unesco (= united nations educational به فارسی unesco (= united nations educational یعنی چه

unesco (= united nations educational


قانون ـ فقه : ه افزايش احترام ملل نسبت به عدالت و حکومت قانون و حقوق انسانى و ازاديهاى اساسى انچنان که مورد تصويب منشور ملل متحد است بشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها