طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfair trade practice به فارسی unfair trade practice یعنی چه

unfair trade practice


اعمال تجارى نادرست
بازرگانى : کار بازرگانى نامنصفانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها