معنی و ترجمه کلمه unified soil classification system (uscs به فارسی unified soil classification system (uscs یعنی چه

unified soil classification system (uscs


عمران : نوعى طبقه بندى خاک که به 15 قسمت تقسيم شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها