طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uniformly distributed load به فارسی uniformly distributed load یعنی چه

uniformly distributed load


بار گسترده يکنواخت
معمارى : بار يکنواخت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها