طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه united pressed pawns به فارسی united pressed pawns یعنی چه

united pressed pawns


ورزش : پياده هاى رونده متصل شطرنج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها