طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unknown quantity به فارسی unknown quantity یعنی چه

unknown quantity


مقدارمجهول يانامعلوم ،کسيکه کردارش رانتوان پيش بينى کر د

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها