معنی و ترجمه کلمه use به فارسی use یعنی چه

use


انتفاع ،)vt.& vi.(استفاده کردن ،استعمال کردن ،بکاربردن ،مصرف کردن ،بکارانداختن)n.( کاربرد،استعمال ،مصرف ،فايده ،سودمندى ،استفاده ،تمرين ،تکرار،ممارست
علوم مهندسى : مورد استعمال
قانون ـ فقه : استفاده کردن


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها