معنی و ترجمه کلمه vagariously به فارسی vagariously یعنی چه

vagariously


)vagarious(خيالى ،وهمى ،از روى هوى و هوس ،واهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها