معنی و ترجمه کلمه validation of a model به فارسی validation of a model یعنی چه

validation of a model


اعتبار يک الگو
بازرگانى : تحقق پذيرى يک الگو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها