معنی و ترجمه کلمه validation به فارسی validation یعنی چه

validation


معتبرسازى ، )validaty(اعتبار،تاييد،معتبر سازى ،تصديق ،تنفيذ،درستى ،صحت
کامپيوتر : ارزيابى
روانشناسى : اعتباريابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها