معنی و ترجمه کلمه valve seat reamer به فارسی valve seat reamer یعنی چه

valve seat reamer


جدار تراش نشيمنگاه سوپاپ
علوم مهندسى : برقوى نشيمنگاه سوپاپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها