معنی و ترجمه کلمه veep به فارسی veep یعنی چه

veep


)vice president(معاون رئيس جمهور،معاون مدير کل ،نايب رئيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها