طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه veldt به فارسی veldt یعنی چه

veldt


( )veld(افريقاى جنوبى )زمين مرغزار،علفزار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها