طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه velvet powdered with pearls به فارسی velvet powdered with pearls یعنی چه

velvet powdered with pearls


مخمل مرواريد نشان ،مخملى که روى انرابادانه هاى مرواريداراسته باشند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها