معنی و ترجمه کلمه vent به فارسی vent یعنی چه

vent


مجرايى به اتمسفر،هواکش ،روزنه ،باد خور گذاردن براى ،بيرون ريختن ،بيرون دادن ،خالى کردن ،مخرج ،منفذ،دريچه
علوم هوايى : سوراخى در مرکز چتر نجات براى افزايش پايدارى
علوم نظامى : دريچه مخزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها