معنی و ترجمه کلمه ventilating equipment به فارسی ventilating equipment یعنی چه

ventilating equipment


علوم مهندسى : تجهيزات تهويه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها