معنی و ترجمه کلمه vibratility به فارسی vibratility یعنی چه

vibratility


vibrational(، )vibrationاهتزاز،لرزه ،نوسان ،جنبش ،ترديد، : )adj.& n.(قابليت ارتعاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها