طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه viceroyalty به فارسی viceroyalty یعنی چه

viceroyalty


)viceroyship(نيابت سلطنت ،مدت نيابت سلطنت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها