معنی و ترجمه کلمه war service chevron به فارسی war service chevron یعنی چه

war service chevron


علامت خدمات جنگى
علوم نظامى : علامت خدمت در منطقه جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها