معنی و ترجمه کلمه warning cries به فارسی warning cries یعنی چه

warning cries


فريادهاى هشدار( در حيوانها)
روانشناسى : فريادهاى هشدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها