معنی و ترجمه کلمه warrant به فارسی warrant یعنی چه

warrant


اختيار،مجوز،اجازه قانونى ،اجازه کتبى ،حکم قانونى تعهد کردن ،ضمانت کردن کسى ،سند عندالمطالبه ،گواهى کردن ،تضمين کردن ،گواهى ،حکم
علوم مهندسى : مجوز
بازرگانى : حواله ،گواهى
علوم نظامى : حکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها