طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه water chestnut به فارسی water chestnut یعنی چه

water chestnut


(گ.ش ).خس سه کله)trapa natans(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها