معنی و ترجمه کلمه we sent the linen to the wash به فارسی we sent the linen to the wash یعنی چه

we sent the linen to the wash


رختهاى شستنى را برختشويخانه فرستاديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها