معنی و ترجمه کلمه you are the p of your father به فارسی you are the p of your father یعنی چه

you are the p of your father


شما کاملا `به پدر خود شبيه هستيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها