معنی و ترجمه کلمه آن قسمت از دهلیز قلب که خون سیاهرگى به آن مى ریزد به انگلیسی آن قسمت از دهلیز قلب که خون سیاهرگى به آن مى ریزد یعنی چه

آن قسمت از دهلیز قلب که خون سیاهرگى به آن مى ریزد

atrium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها