معنی و ترجمه کلمه ابتلاء به تومور بدخیم نسج همبند به انگلیسی ابتلاء به تومور بدخیم نسج همبند یعنی چه

ابتلاء به تومور بدخیم نسج همبند

sarcomatosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها