معنی و ترجمه کلمه ابزارى شبیه گوه که براى شکاف تخته و الوار بار مى رود به انگلیسی ابزارى شبیه گوه که براى شکاف تخته و الوار بار مى رود یعنی چه

ابزارى شبیه گوه که براى شکاف تخته و الوار بار مى رود

froe
frow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها