معنی و ترجمه کلمه ابهام به انگلیسی ابهام یعنی چه

ابهام

ambiguity
amphibology
anfractuosity
equivocation
fog
foggage
haze
mist
obscurity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها