معنی و ترجمه کلمه اتساع و گشاد شدن هر عضوى به انگلیسی اتساع و گشاد شدن هر عضوى یعنی چه

اتساع و گشاد شدن هر عضوى

struma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها