معنی و ترجمه کلمه اثر دائمى که درنتیجه یک محرک درسلول باقى مى ماند به انگلیسی اثر دائمى که درنتیجه یک محرک درسلول باقى مى ماند یعنی چه

اثر دائمى که درنتیجه یک محرک درسلول باقى مى ماند

engram
engramme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها