معنی و ترجمه کلمه اثر مجاورتى خود به خود جسمى در فعل و انفعال شیمیایى به انگلیسی اثر مجاورتى خود به خود جسمى در فعل و انفعال شیمیایى یعنی چه

اثر مجاورتى خود به خود جسمى در فعل و انفعال شیمیایى

autocatalysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها