معنی و ترجمه کلمه اثر مجاورت جسمى در یک فعل و انفعال شیمیایى به انگلیسی اثر مجاورت جسمى در یک فعل و انفعال شیمیایى یعنی چه

اثر مجاورت جسمى در یک فعل و انفعال شیمیایى

catalysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها