معنی و ترجمه کلمه اجازه مقطوع تیولدار جزء به صاحب تیول به انگلیسی اجازه مقطوع تیولدار جزء به صاحب تیول یعنی چه

اجازه مقطوع تیولدار جزء به صاحب تیول

quitrent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها