معنی و ترجمه کلمه اجسامى که داراى خاصیت تولید الکتریسته در اثر تابش طول موجى متناسب با نور باشند به انگلیسی اجسامى که داراى خاصیت تولید الکتریسته در اثر تابش طول موجى متناسب با نور باشند یعنی چه

اجسامى که داراى خاصیت تولید الکتریسته در اثر تابش طول موجى متناسب با نور باشند

actinoelectric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها