معنی و ترجمه کلمه اجسام بسیار ریز یاخته هاى گیاهى که عامل پدیده هاى حیاتى یاخته مى باشند به انگلیسی اجسام بسیار ریز یاخته هاى گیاهى که عامل پدیده هاى حیاتى یاخته مى باشند یعنی چه

اجسام بسیار ریز یاخته هاى گیاهى که عامل پدیده هاى حیاتى یاخته مى باشند

plastogene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها