معنی و ترجمه کلمه اجمال به انگلیسی اجمال یعنی چه

اجمال

conspectus
synopsis
synoptic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها