معنی و ترجمه کلمه احتکار کردن به انگلیسی احتکار کردن یعنی چه

احتکار کردن

engross
hoard
speculate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها