معنی و ترجمه کلمه احضار براى فعالیت هاى نظامى به انگلیسی احضار براى فعالیت هاى نظامى یعنی چه

احضار براى فعالیت هاى نظامى

call up

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها