معنی و ترجمه کلمه اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحریک و هیجان به انگلیسی اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحریک و هیجان یعنی چه

اختلالات عصبى فضانوردان در اثر تحریک و هیجان

aeroneurosis

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها