معنی و ترجمه کلمه ادرار زیاد به انگلیسی ادرار زیاد یعنی چه

ادرار زیاد

diuresis
polyuria

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها