معنی و ترجمه کلمه ادعا کردن به انگلیسی ادعا کردن یعنی چه

ادعا کردن

acclaim
assert
claim
contend
lay in
profess

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها