معنی و ترجمه کلمه ادعا به انگلیسی ادعا یعنی چه

ادعا

allegation
assertion
asseveration
averment
claim
plea
posit
postulate
pretence
pretense
pretension
protestation
purporst


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها